นโยบายทางธุรกิจ | Business Policyนโยบายการคืนเงิน

  • ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

  • ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกในทุกกรณี

นโยบายการจัดส่งสินค้า

  • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-7 วัน ทำการ (ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ขนส่งสินค้าในพื้นที่นั้นๆ)
  • ในกรณี จัดส่งสินค้า ล่าช้า ทางบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน

นโยบายการคืนสินค้า

  • ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี